اگه دنبال تحقیق هستی بیا اینجا
درخواست تحقیق از شما و پیدا کردن از ما
[ چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۳۸۵ ] [ 19:47 ] [ احسان ]
و امممممما جواب:

فلزات گروه اول يا همان فلزات قليايي، بسيار واكنش پذير هستند. از اين رو هرگز به صورت خالص در طبيعت يافت نمي شوند. اين فلزات تقريبا" با تمام اجزاي موجود در هوا واكنش مي دهند. به عنوان مثال اين فلزات با ئيدروژن موجود در هوا واكنش داده و ئيدريد فلز (به عنوان مثال با ليتيم، ليتيم هيدريد) تشكيل مي دهد.:


2Li + H2 -> 2LiH

ساير واكنش ها عبارتند از:

واكنش با بخار آب و توليد يك هيدروكسيد و گاز ئيدروژن

2Li + 2H2O -> 2LiOH + H2

واكنش با گاز آمونياك موجود در هوا:

2Li + 2NH3 -> 2LiNH2 +H2

واكنش با كربن و توليد كربيد فلز (ليتيم كربيد)

2Li + 2C -> Li2C2


واكنش با اكسيژن و توليد اكسيد فلز (ليتيم اكسيد)

4Li + O2 -> 2Li2O

واكنش با اكسيژن اضافي و توليد پراكسيد فلز(سديم پراكسيد)
2Na + O2 -> NaO2


واكنش با نيتروزن (ليتيم نيتريد) مثال:
6Li + N2 -> 2Li3N

واكنش با گوگرد (سلنيم سولفيد)مثال" 2Se + S -> Se2S

همچنین اکسید فلزی که بر روی سطح فلز تشکیل شده است خود می تواند با گازهایی همچون کربن دی اکسید و گوگرد دی اکسید واکنشهای زیر را بدهد.
واکنش اکسید فلزی با کربن دی اکسید و تولید کربنات فلز:
M2O + CO2 --> M2CO3
Na2O + CO2 --> Na2CO3
واکنش با گوگرد دی اکسید و تولید سولفیت فلز:
Na2O + SO2 --> Na2SO3
واکنش با گوگرد تری اکسید و تولید سولفات فلز:
Na2O + SO3 --> Na2SO4

توضيحي در مورد اكسيدهاي فلزات قليايي:
فلزات قليايي، با اكسيژن سه نوع تركيب مختلف تشكيل مي دهند:
1- اكسيدهاي "معمولي" : كه فرمول عمومي آنهاM2O است. مانند Li2O Na2O. اين تركيبات شامل يون اكسيد( O دو بار منفي )هستند. هر يون اكسيد با دو يون فلز قليايي، M+ موازنه مي شود.

2- پراكسيدها: فرمول عمومي اين تركيباتM2O2 مي باشد. مانند Na2O2 . يون منفي در اين تركيبات، يون پراكسيد، O2دو بار منفي، است. هر يون پراكسيد با دو يون 1+، M+، موازنه مي شود.

3- سوپراكسيدها: فرمول عمومي اين تركيبات MO2 است، مانند KO2. در اينجا، يون منفي، يون سوپراكسيد، O2 با يك بار منفي، مي باشد. هر يون سوپراكسيد با بار 1- به وسيله يك يون 1+، M+، موازنه مي شود.

نوع تركيب حاصل از يك فلز معين، به شرايط تركيب آن فلز با اكسيژن بستگي دارد. مقدار اضافي اكسيژن، باعث تشكيل پراكسيد يا سوپراكسيد مي شود. پراكسيد سديم از گرم كردن سديم در جرياني از هوا در دماي 300 درجه سانتيگراد به دست مي آيد:

2Na (s) + O2 (g) --> Na2O2 (s)
منبع مناسب براي تهيه پراكسيد هيدروژن، H2O2، در آزمايشگاه، سديم سوپراكسيد است. اين تركيب با افزودن Na2O2 به آب حاصل مي شود:

Na2O2 (s) + 2H2O (l)-->2Na+ (aq) + 2OH- (aq) + H2O2 (aq)
پتاسيم سوپر اكسيد، KO2 ، از مهمترين سوپراكسيدهاست. اين تركيب با بخار آب موجود در هوا به راحتي تركيب مي شود:

4 KO2 (s) + 2H2O (g) --> 3O2 (g) + 4KOH (s)

روش فوق يكي از معدود راههاي تشكيل اكسيژن به طور خودبخود در دماي اتاق است. به اين دليل، KO2 در دستگاههاي تنفس خودكار توسط مامورين آتش نشاني و معدنچيان به كار مي رود. KOH حاصل از واكنش فوق، CO2 بازدم را جذب مي كند:

KOH (s) + CO2 (g) --> KHCO3 (s)

بنابراين شخصي كه از ماسك پر شده با KO2 استفاده مي كند، مي تواند همان هوا را بارها و بارها تنفس كند. بنابراين، كار كردن در جايي كه بخارهاي سمي وجود دارد با استفاده از اين ماسك امكانپذير است و نيازي به مخزنهاي سنگين هوا يا اكسيژن متراكم نيست.

نظر یادتون نره

.: Weblog Themes By Pichak :.

Blog Custom